บุคลากร


บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครูผู้สอน 4 คน  


นางนิตยา  นาส้มกบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่องนางนลิันรัตน์  วงศ์ชัยวริศ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะิ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง
 
นายปิยะทัศน์ ภูมิภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง


นางสุดาพร ภูมิภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองเขื่องนางทิพย์วรรณ สุนนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง