ข้อมูลโรงเรียนหนองเขื่อง

1. ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง

          โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  ..  2483   โดยนายชลอ  กัลยาณมิตร  นายอำเภอเมืองชัยภูมิ  กับนายหรั่ง  สิงหกัมพล  ศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยภูมิ  ร่วมกันจัดตั้งใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดตุ้ม 8 (วัดหนองเขื่อง ) ”  โดยมีนายอ๊าต  ขันชัยภูมิ เป็นครูใหญ่คนแรก

           ต่อมาในสมัยนายมงคล  ศุภฤกษ์ชัยศร  เป็นครูใหญ่  ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดบ้านหนองเขื่องมาอยู่ที่สาธารณะเนื้อที่  5  ไร่  30  ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน  โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวต่อมาทางราชการได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 .  ใต้ถุนสูงจนถึงปัจจุบัน  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่  6    

           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 มีการจัดการเรียน

การสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่  6  มีจำนวนนักเรียน  38  คน  จำนวนครู  4  คน  และผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  ว่าที่  ร.ต. เดชานุภาพ  จิวาลักษณ์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง  

        รายชื่อผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่ง

ที่

ชื่อ  -  สกุล

ปี พ..  ที่มาดำรงตำแหน่ง

1

นายอ๊าต  ขันชัยภูมิ

2483  -  2504

2

นายมงคล  ศุภฤกษ์ชัยศร

2504  -  2520

3

นายธีรพงษ์  โนราช

2520  -  2528

4

นายนิมิตร  อ้อนอุบล

2528  -  2536

5

นายถนอมจิต  อินทอง

2536  -  2553

6

ว่าที่ ร.ต. เดชานุภาพ  จิวาลักษณ์

   2553 -  ปัจจุบัน  (27  พฤษภาคม  2553)

2. สถานที่ตั้ง

           โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านหนองเขื่อง  ตำบลกุดตุ้ม   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด ชัยภูมิ  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองชัยภูมิประมาณ  14  กิโลเมตร  ตามถนนสายชัยภูมิ บัวใหญ่  และกุดตุ้ม บ้านค่าย  ห่างจากสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  ประมาณ 17  กิโลเมตร  จำนวนเนื้อที่ประมาณ  5  ไร่  30  ตารางวา

3.  ลักษณะของชุมชน
           ชุมชนที่เป็นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มาใช้บริการการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเพียง  2  หมู่บ้าน  คือ บ้านหนองเขื่องหมู่ที่ 6  และ บ้านหนองเขื่องหมู่ที่ 16  สภาพของชุมชนแยกตามลักษณะดังนี้

                3.1  ภูมิประเทศและภูมิอากาศ  พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่ม  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  ลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินเหนียว  มีหนองขนาดใหญ่  คือ  หนองเขื่อง  ลักษณะของอากาศปลอดโปร่งปราศจากมลพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

                   3.2  สภาพเศรษฐกิจ  ชุมชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปหมู่บ้านประชาชนบางส่วนเดินทางไปทำงานในต่างถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน  จำนวน  2 หมู่บ้าน คือ  บ้านหนองเขื่อง  หมู่ที่ 6  มีจำนวนครัวเรือน  163  ครัวเรือน  และบ้านหนองเขื่อง  หมู่ที่ 16  มีจำนวนครัวเรือน  78  ครัวเรือน  รายได้เฉลี่ยของประชาชนในชุมชนประมาณ   23,000  บาท/คน/ปี

               3.3  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  ประชากรในเขตบริการ  มีเชื้อชาติไทย  นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนมากเป็นสังคมเครือญาติเกื้อกูลสามัคคีกัน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาโดยเฉลี่ยร้อยละ  90  ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  ร้อยละ  90  ประกอบอาชีพอื่นๆ  และรับจ้างทั่วไป  ร้อยละ 10  ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  ประชากรในเขตบริการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในละแวกเดียวกัน  ประชากรจะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง  มีวัดแจ้งสว่างบ้านหนองเขื่องและวัดเกาะคูเมือง เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีของชาวบ้านหนองเขื่อง  ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาสื่อสารและยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ไว้สืบทอดตลอดมา  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักซึ่งประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  คือ  ประเพณีตีคลีไฟ  นอกจากนั้นยังมีบุญเทศน์มหาชาติ  ประเพณีสงกรานต์    แห่เทียนพรรษา  ตักบาตรเทโว   งานลอยกระทง  งานผ้าป่า   ทอดกฐิน  เป็นต้น

              3.4  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองเขื่องเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเปิดทำการสอน  2  ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1  ระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร  การติดต่อประสานงานมีความสะดวก  เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างจากถนนลาดยางสายชัยภูมิ- บัวใหญ่ (ถนนนิเวศรัตน์)  โดยทางแยกเข้าสู่โรงเรียนเป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร 

4. ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

1. ว่าที่ ร.ต. เดชานุภาพ จิวาลักษณ์

2.  นายปิยะทัศน์  ภูมิภักดี

3.  นางสุดาพร  ภูมิภักดี

3.  นางนลินรัตน์  วงศ์ชัยวริศ

4.  นางทิพย์วรรณ  สุนนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครู  คศ.  3

ครู  คศ.  3

ครู  คศ.  3

ครู  คศ.  2

กศ.ม.

ศศ..

..

..

ศษ.ม.

ผู้บริหารโรงเรียน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

5.  ข้อมูลนักเรียน

          ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียน  ดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2554)

            จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  38 คน  และจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ดังนี้

 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

อนุบาล 2

1

4

6

-

7

4

รวม

5

6

11

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

6

2

1

4

4

3

-

3

1

2

1

-

6

5

2

6

5

3

รวม

20

7

27

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

25

13

38

6.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

          6.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบมีดังนี้ 

              1)  อาคารเรียน  2  หลัง  9  ห้องเรียน

              2)  อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง    

              3)  บ้านพักครู  1  หลัง

              4)  ส้วม  2  หลัง (10  ที่) 

              5)  สนามฟุตบอล  1  สนาม

              6)  สนามวอลเลย์บอล  1  สนาม

              7)  สนามเซปักตะกร้อ  1  สนาม

          6.2  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  4  ห้องเรียน  ดังนี้

              1)  อนุบาลปีที่ 1-2                        จำนวน  1  ห้องเรียน   

              2)  ประถมศึกษาปีที่  1-2               จำนวน  1  ห้องเรียน

               3)  ประถมศึกษาปีที่  3-4               จำนวน  1  ห้องเรียน 

              4)  ประถมศึกษาปีที่  4-6                จำนวน  1  ห้องเรียน

7. สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

เป็นรูปสัญลักษณ์อักษรย่อของโรงเรียน  คือ  นข  ซึ่งครอบด้วยฉัตร
  (ชฎา)  มีแสงรัศมีแผ่กระจาย

 8. สีประจำโรงเรียน

               ฟ้า  -  ขาว

               สีฟ้า     หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง 

                  สีขาว    หมายถึง   ความบริสุทธ์ของคุณธรรมจริยธรรม   

9. ปรัชญาของโรงเรียน

           เรียนรู้  ใฝ่คิด  มีจิตอาสา  รักษ์ภูมิปัญญาไทย

10. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายสมัย     อาสากิจ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

นางบัวไล  เหวชัยภูมิ

ผู้แทนผู้ปกครอง

3

นายปิยะทัศน์  ภูมิภักดี

ผู้แทนครู

4

นายวิเชียร   หาญมรรคา

ผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นายสมศักดิ์  เหวชัยภูมิ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นายรณชัย  ศรีครไทย

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระครูโสภิตชัยคุณ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8

นายบุญชู  สากุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

9

ว่าที่ร.ต.เดชานุภาพ   จิวาลักษณ์

กรรมการและเลขานุการ